Skip to main content
27. juni 2019

Pensjon: for komplisert for folk flest? Pensjon: for komplisert for folk flest?

Befolkningens kunnskap om og holdninger til pensjonssystemet

Hensikten med denne rapporten er å gi en samlet framstilling av hva vi vet om befolkningens kunnskap om pensjon.

Vi ser både på hva som formidles i forskningsstudier, og på hva undersøkelsene som presenteres i avisene, sier. I tillegg presenterer vi nye tall basert på en spørreundersøkelse fra 2017 med tittelen «Undersøkelse om familie og pensjon».

Dette er den første større undersøkelsen i Norge som søker å måle oppslutning om ulike elementer i folketrygden. Det er gjennomgående vanskelig å måle kunnskap: mange føler at de vet lite, men de fleste svarer riktig når de får konkrete kunnskapsspørsmål. Spørsmålsformulering, introduksjonstekst til spørsmål og svaralternativer påvirker også svarfordelingene.

Funnene i rapporten tyder på at interessen for, og kunnskapen om, pensjon øker med alderen. Når det gjelder holdninger, finner vi at de fleste er opptatt av at alderspensjonister bør ha inntekter over fattigdomsgrensen.

For øvrig ser det ut til at oppfatningene påvirkes klart av egeninteresse. De med lave inntekter, og de som nærmer seg pensjonsalder, er mest opptatt av at folketrygden bør utformes slik at ingen blir fattige, mens de som har høye inntekter, sterkest slutter opp om prinsippet om at de som har tjent mest, bør få høyest pensjon.

Last ned rapporten: https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2602421/Pensjon%2b-%2bfor%2bkomplisert%2bfor%2bfolk%2bflest.pdf