Skip to main content

Om PensjonsLAB

PensjonsLAB («Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft») er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Prosjektet er en langsiktig satsing, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet i perioden 2018–2021.

 

Bakgrunnen for prosjektet er pensjonsreformen som ble gjennomført i 2011, og de endringene som har skjedd i andre pensjons- og trygdeordninger i kjølvannet av denne. I PensjonsLAB skal vi blant annet få fram kunnskap om hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere tilpasser seg det nye systemet, hvordan det nye pensjonssystemet omfordeler mellom ulike grupper, og i hvilken grad befolkningen kjenner til, og slutter opp om, de nye reglene for alderspensjon.

En viktig side ved det nye pensjonssystemet er at det er innrettet mot å oppmuntre seniorer til å stå i jobb lengre. I PensjonsLAB skal vi undersøke hva som skal til for å øke yrkesdeltakelsen blant godt voksne arbeidstakere, inkludert hva arbeidsgivere kan gjøre for å holde på ansatte som har nådd en slik alder at de kan pensjonere seg.

Prosjektet utvikles i løpende dialog med oppdragsgiver, Arbeids- og sosialdepartementet, som har ansvar for store deler av velferdspolitikken og seniorpolitikken i Norge. Vi vil også legge stor vekt på kommunikasjon og formidling.

Arbeidet er organisert i fem temaområder:

  1. Systemtrekk og systemendringer. Innenfor dette temaområdet skal vi studere problemstillinger knyttet til helheten i systemet, som hvordan de ulike elementene i det nye pensjonssystemet spiller sammen eller motvirker hverandre. Vi skal også gjøre mindre komparative studier der sentrale elementer i det nye norske systemet sammenlignes med tilsvarende ordninger i andre land.
  2. Tilpasninger på arbeidstakersiden. Sentrale problemstillinger på dette området er hvordan eldre arbeidstakere tilpasser seg på arbeidsmarkedet. Hvor vanlig er det at seniorer skifter jobb? Hvor vanlig er det å trappe ned til deltid, og å kombinere deltidsarbeid og uttak av pensjon? Hvor mange fortsetter å stå i krevende jobber til tross for helseproblemer og redusert arbeidsevne? Vi skal også studere forholdet mellom offentlig pensjon og privat sparing, og søke å undersøke om nedgangen i sysselsetting blant yngre har noen sammenheng med at seniorer står lengre i jobb.
  3. Tilpasninger på arbeidsgiversiden. Pensjonsreformen, og den økte vekten på å få flere til å stå lengre i jobb, har også betydning for arbeidsgiverne. Under dette temaområdet skal vi undersøke betydningen av tilrettelegging på arbeidsplassen for å holde seniorene lengre i arbeid. Vi skal videre se på betydningen av aldersgrenser for stillingsvern, og på variasjoner i behovet for tjenestepensjoner som supplement til folketrygden i ulike bedrifter.
  4. Fordelingsvirkninger og insentiver. Det foreligger etter hvert mye kunnskap om fordelingsvirkningene av den nye folketrygdpensjonen, men vi vet mindre om de samlede fordelingseffektene når også tjenestepensjonene regnes med. Å kartlegge virkningene av helheten i systemet blir sentralt innenfor dette temaet. Vil vi finne at det nye systemet omfordeler mest til de som i utgangspunktet har minst – også når vi regner inn tjenestepensjonene, inkludert AFP? Dette vil bli analysert både med henblikk på hvordan systemet omfordeler på et gitt tidspunkt (tverrsnitt) og i et livsløpsperspektiv.
  5. Holdninger og oppslutning. Store sosialpolitiske reformer kan ikke videreføres over tid hvis de ikke har støtte i befolkningen. Under dette temaet skal vi se på hva befolkningen vet om det nye pensjonssystemet, og hva de mener om de prinsippene det baserer seg på.

De ulike temaene skal belyses ved hjelp av ulike metoder. Vi har tilgang til både registerdata og en rekke surveyundersøkelser, gjennomført på ulike tidspunkter og i ulike målgrupper. Det skal også gjennomføres en original survey under temaområde 5, om kunnskap og holdninger.


Forskerne på laben

Følgende forskere er med i prosjektet:

  Anne Skevik Grødem   Ståle Østhus

Anne Skevik Grødem
Prosjektleder, ISF

Ståle Østhus
Prosjektleder, Fafo

15 15

Dennis Fredriksen
Statistisk sentralbyrå

Elin Halvorsen
Statistisk sentralbyrå

  8   15

Erick Hernæs
Frischsenteret

 Ragni Hege Kitterød
ISF
15 15
Tom Kornstad
Statistisk sentralbyrå

Simen Markussen
Frischsenteret

15 15

Tove Midtsundstad
Fafo

Roy A. Nielsen
Fafo

  15   15

 Knut Røed
Frischsenteret

 Nils Martin Stølen
Statistisk sentralbyrå

15 15

Axel West Pedersen
ISF

Jia Zhiyang
Statistisk sentralbyrå

  • Treff: 7438