Høringsfrist: Ny vurdering av tillegg til uføres alderspensjon

 
Fra: 13. des. 2019   kl.  
Til: 13. des. 2019   kl.  
Sted: -  

 

Regjeringen foreslår endringer i ordning for uføres alderspensjon. Nærmere bestemt foreslår de å fjerne et tillegg som skulle innebære en delvis skjerming for levealderjusteringen som fulgte av pensjonsreformen. Dette tillegget er gitt for personer født i 1944–1953, men foreslås nå ikke videreført til yngre årskull.

Oppsummert i en pressemelding i forbindelse med høringsnotatet (regjeringen.no):

  • De arbeidsføre står totalt sett lenger i arbeid etter pensjonsreformen, men det gjelder i særlig grad de som jobber i privat sektor med AFP-avtale, siden de ikke lenger må slutte i arbeid for å kunne motta AFP.
  • Den gjennomsnittlige avgangsalderen blant de som ikke jobber i AFP-bedrift er om lag på samme nivå som før reformen.
  • En god del velger å slutte i arbeid allerede ved 62 års alder. Det er kun et mindretall av arbeidsstyrken som står i arbeid til 67 år eller mer.
  • Pensjonen blir høyere for hvert år en utsetter uttaket. Uføre kan først ta ut alderspensjonen fem år senere enn arbeidsføre som slutter i jobb ved 62 år. Ved å kunne utsette uttaket av alderspensjon til de fyller 67 år får uføre dermed en vesentlig høyere pensjon sammenliknet med en som går av med pensjon som 62-åring. Gevinsten for den enkelte kan bety en inntektsøkning på om lag 30 prosent.
  • Uføre får dermed et betydelig høyere pensjonsnivå enn det de ville fått dersom de ikke hadde blitt uføre, men valgt å gå av ved 62 år. Et eventuelt skjermingstillegg ville forsterket dette ytterligere.

Høringsfristen er 13. desember 2019.

 
 
 
 
 

 

 

logoer


Ansvarlige for nettsiden: Anne Skevik Grødem (ISF) og Ståle Østhus (Fafo)